Обучават професионалисти за работа с деца в грижа

Правата на малките са приоритет на проекта

Снимка: Shutterstock

Специалистите, които работят с деца в грижа, да прилагат подход, основан на правата на децата – това е основната цел на проекта „Обучение на професионалисти за работа с деца в грижа“. Той се изпълнява в България, Румъния, Хърватска, Естония, Латвия, Италия, Франция и Унгария от „SOS Детски селища“, Съветът на Европа, Eurochild и партньори от всяка държава, включени в националните групи за управление и подкрепа на проекта. 

У нас обучителната програма е пилотирана в пет области с участието на различни групи специалисти: приемни родители, работещи в домове и резидентни услуги (центрове за настаняване от семеен тип; домове за деца, лишени от родителски грижи, преходно жилище), социални работници от отдели „Закрила на детето“. 

Обученията по правата на детето трябва да бъдат част от задължителната професионална подготовка на различните специалисти, работещи с деца – около тази теза се обединиха участниците в международната конференция по проекта в Париж на 8 и 9 ноември.

От българска страна участваха Диана Ковачева, зам. омбудсман, Петя Димитрова от Държавната агенция за закрила на детето, Анета Тенева от Лумос – България, Румен Аврамов, Доника Колева и Деница Аврамова от SOS Детски селища България и Дани Колева от Национална мрежа за децата.

Препоръките за осигуряване на устойчивост на разработената обучителна програма ще бъдат обсъдени на националната заключителна конференция по проекта на 22 ноември в София.

Национална мрежа за децата се застъпва и за осигуряване на специализация на професионалистите, работещи с деца, на база на установени стандарти за тяхната компетентност и повишаване на капацитета им чрез изработване и въвеждане на професионални стандарти за подбор, поддържане на квалификацията, конкурентно кариерно развитие и атестация за социални работници, възпитатели, учители, психолози, здравни специалисти, полицаи и служители в МВР, следователи, адвокати, магистрати. А също и с въвеждащи и надграждащи обучения, подкрепа и супервизия на специалистите, работещи с деца, на база на установените стандарти за компетентност.

Източник: Сдружение „SOS Детски селища“

Коментари
Последни видеа