(По)знания от Обекти: Думи и изрази със специфичен правопис 2

Основни граматически правила 

11 февруари 2019 г.

Снимка: STILLFX / Shutterstock. Адаптация: Obekti.bg

Когато стане дума за граматика, всеки обича да се изказва относно чуждото ниво на грамотност, като най-често обаче самият той допуска грешки.

Тук и тук ви показахме някои от най-често срещаните граматически грешки, които се допускат, а днес ще обогатим списъка на думи със специфичен правопис  или просто такива, които се грешат често.

Запомнете, пише се:

темперАтура (а не темперетура)

споделям нещо С някого (а не на някого), но: доверявам нещо НА някого

отивам ВЪВ Варна (а не НА Варна)

пътувам за/към София (а не на София)

бомбаРдирам (а не бомбандирам)

експлОдирам (а не експлоадирам)

нямаш представа (а не на представа)

става въпрос (а не става на въпрос)

имам предвид (а не впредвид/напредвид/изпонапредвид и т.н.)

между другото (а не помежду другото)

оценявам (а не оценям), преценявам (а не преценям)

двойствен (а не двойнствен)

двОеточие (а не двуеточие)

анцуг (а не анцунг)

матерИАлен (а не материялен)

офицИАлен (а не официялен)

италИАнски (а не италиянски)

сицилиански (а не сицилиянски)

ОсобеностхристИЯнски и софИЯнски

самарЯнин (а не самариянин)

пИАно (музикален инструмен) – пИЯно (нетрезво състояние)

пропускАтелен пункт (а не пропусквателен)

унИверситет (а не уневерситет)

стИпендия (а не степендия)

Цветелина Велчева

Коментари
Последни видеа