(По)знания от Обекти: Правопис на частицата „не“

Основни граматически правила 2

04 февруари 2019 г.

Източник: STILLFX / Shutterstock. Адаптация: Obekti.bg

Колегите от Обекти представят кратки учебни статии, с които да си опресним знанията по български език. Първият урок беше за думи със специфичен правопис, сега на фокус е проблемната отрицателна частица "не", на която много хора не ѝ знаят мястото и я подмятат несигурно насам-натам.

Частицата „не” се пише отделно от глаголите!

Не мога

Не знам

Не искам

Не разбирам

Не пиша

Не чета

Особеност: глаголът „нехая” не съдържа отрицателна частица „не”. Пише се винаги слято. Глагол „хая” не съществува. Следователно се пише и „нехаещ”, „нехаейки”, „нехаел” и т.н.

Частицата „не” се пише отделно от деепричастията!

Не можейки

Не знаейки

Не искайки

Не разбирайки

Не пишейки

Не четейки

Частицата „не” се пише слято със сегашните деятелни причастия!

Неможещ

Незнаещ

Неискащ

Неразбиращ

Непишещ

Нечетящ

Граматическа особеност: представката „недо” се пише слято с думата – глагол, деепричастие или сегашно деятелно причастие!

Недовиждам

Недовиждайки

Недовиждащ

Цветелина Велчева

Коментари
Последни видеа